C. T. Scan ( સી.ટી. સ્કેન )

સી.ટી. સ્કેન
સચોટ નિદાન માટે અત્યાધુનિક ઉચ્ચ શ્રેણીનું GE (REVOLUTION ACTs) સીટી સ્કેન મશીન – જેનાથી તપાસનો સમય અને રેડિયેશન ખૂબ ઘટી જાય છે.