જોઇન્ટ રીપ્લેસમેન્ટ અને અોર્થોપેડીક ડિપાર્ટમેન્ટ

 

FREE ORTHOPAEDIC & JOINT REPLACEMENT CAMP (17-03-2018  | 9:00 to 5:00)

SR.

DOCTOR NAME

PATIENT EXAMINED

X-RAY SCREENING

1

DR. ATEET SHARMA

54

38

2

DR. HEMANG AMBANI

48

135

3

DR. CHIRAG PATEL

48

83

 

TOTAL

150

256

 

Icon - Image: 
Vote: 
1
Average: 1 (1 vote)